Kitab Fikih : 2x4 BLAS/PAM/17/FI/14

Authors

BLA Semarang
Balai Litbang Agama Semarang

Synopsis

SA/FIKIH/037/2011

 

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal-teks pertama: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāhi rabb al-‘ālamīn wabihī nasta’īnu ‘alā umūri al-dunya wa ad-dīn wa ṣallallāhu  ‘alā  sayyidinā  Muḥammādin khātim al-nabiyyi wa ālihi waṣahbihi ajma’īn... Baris awal-teks kedua: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāhi rabb al-‘ālamīn wa asyhadu anlā ilāha illallāh waḥdahū lāhū wa asyhadu anna Muḥammādan ‘abduhu warasūluhu Saw... Baris awal-teks ketiga: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, awwalu ma yajibu ‘alā kulli muslimin i’tiqādu ma’na al-syahadataini wa tasmīmu biqalbihi ‘alāih… Baris awal-teks keempat: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāhi  rabb al-‘ālamīn waṣsalātu  wassalāmu ‘alā rasūlihi Muḥammādin wa ālihi waṣahbihi ajma’īn wa hāża al-kitāb fī bayāni żurriyatin... Baris awal-teks kelima: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāhi rabb al-‘ālamīn wa al-‘āqibat li al-muttaqīn waṣṣalātu wassalāmu 'alā Muḥammādin khairi khalqihi min kulli mahdūfīllūh ajma’īn. Baris awal-teks keenam: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāhi rabb al-‘ālamīn waṣsalātu wassalāmu ‘alā rasūlihi Muḥammādin wa ālihi waṣaḥbihi ajma’īn, i’lam anna al-Syuru’ fī al- ṣalāt bi al-‘ilm wahuwa an-ya’lam annahā.... Baris awal-teks ke tujuh: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāhi rabb al-‘ālamīn waṣṣalātu wassalāmu ‘alā  sayyidinā Muḥammadin khātim al-nabi wa imam al-mursalīn waraḍiyallāh ta’āla ‘an aṣāb rasūlillāh ajma’īn...

 

Kolofon: Teks pertama: Tammat hāża al-kitāb al-musammā Safīnah. Teks kedua: tammat hāża al-kitāb al-musammā Sullam al-Taufīq. Teks ketiga: tammat hāża al-kitāb al-musammā bi al-Risalah li Syaikh Ibrahīm al-Bajūri. Teks keempat: tammat hāża al-kitāb al-musammā bi Ma’rifati al-Nikāḥ. Kolofon Teks kelima: tammat hāża al-kitāb al-musammā bi Mau’iḍat al-ṣalat. Teks keenam: tammat hāża al-kitāb al-musammā bi Syuru’ fī al-Ṣalāt. Teks ketujuh: tammat hāża al-kitāb al- musammā bi al-Mubārak.

 

Isi Teks: Berisi uraian singkat mengenai rukun islam dan rukun iman. Kemudian disusul dengan uraian mengenai ṭahārah, khususnya wuḍu, tayammum dan mandi besar, disusul dengan uraian mengenai salat dengan beragama jenisnya, termasuk jamak dan qaṣar. Dilanjutkan dengan uraian mengenai ibadah-ibadah yang lain. Juga terdapat Kitab Mukhtashar yang berjudul Mawa’idh al-Shalat, khusus berisi tentang salat.

 

2x4 | BLAS/PAM/17/FI/14 | Kitab Fikih | 4 | Fikih | SA/Fikih/037/2011 | Arab | Arab | Prosa | 162 rekto verso | 9 b./hlm | 27,5x18,5; 19x12,5 beberapa halaman rekto memiliki pias kiri; 5, pias bawah: 4, pias kanan: 5, pias atas: 4,5 | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Tulisan masih terbaca dan terdapat sedikit lubang pada setiap halaman akibat dimakan ngengat | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Kitab Fikih : 2x4 BLAS/PAM/17/FI/14
Published
March 15, 2021