Kitab Bahasa 11: 2x0 BLAS/PAM/17/IU/17

Authors

Bla Semarang

Synopsis

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal-teks pertama: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, ammā ba’du ḥamdulillāh żi al-an’ām jā’ilun naḥwi fī al-kalam ....

Kolofon: Teks pertama: tammat al-kitāb fī yaum Ahad fī waqt al-Ḍuha waṣāḥib al-khat ṣāḥib al-kitab ustaż Hama’īn al-Hadun wallāhu a’lam

Isi Teks: Merupakan syarah matan al-Jurjani, berisi uraian mengenai ilmu naḥwu. Uraiannya terbagi ke dalam lima bab. Pertama, tentang istilah-istilah naḥwu. Kedua, al-‘awamil al-lafżiyyah al-qiyasiyyah. Ketiga, tentang al-‘awamil al-lafżiyyah al-sama’iyyah. Keempat, tentang al-‘awamil al-ma’nawiyyah. Kelima, tentang hal-hal yang terkait dengan bahasa Arab.

2x0 | BLAS/PAM/17/IU/17 | Kitab Bahasa 11 | 0 | Ilmu Tata Bahasa Arab | SA/Bahasa/064/2011 | Arab | Makna Gandul Berbahasa Jawa, Tulisan Arab Pegon | Prosa | 80 rekto verso | 3 b./hlm | 27x19; 12,5x9,5, beberapa halaman rekto memiliki pias kiri; 7, pias bawah: 7,5, pias kanan: 7 pias atas: 7,5 | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Tulisan masih terbaca, sebagian halaman berlubang akibat dimakan ngengat | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Kitab Bahasa 11: 2x0 BLAS/PAM/17/IU/17
Published
March 18, 2021